Databeskyttelsespolitik for Selected Car Group

Version 2.6
Dato: 26. august 2022

 

1. Introduktion

Det er vigtigt for os i Selected Car Group, at du som individ føler dig tryg ved vores behandling af de personoplysninger, der kommer i vores besiddelse, når du handler med os. Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er et supplement til, men erstatter ikke andre politikker eller vilkår og betingelser, som er etableret mellem os.

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt og hvis du har spørgsmål til denne politik, eller hvis du har brug for svar på et bestemt spørgsmål eller emne i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os.

2. Vi er den dataansvarlige for dine personoplysninger

I den danske virksomhed Selected Car Group A/S handler vi blandt andet med automobiler gennem datterselskabet Selected Car Investment, vi administrerer puljeinvesteringer i biler og vi udbyder leasing af køretøjer gennem datterselskaberne Selected Car Leasing A/S og Solid Leasing A/S.

Selected Car Group er ansvarlig for at beskytte, behandle og opbevare de personoplysninger, du sender til os eller som indsamles af os. Vi er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og EU-forordningen om databeskyttelse (“GDPR”).

Vores oplysninger er:

Selected Car Group A/S
CVR 41723750
Turbinevej 10
5500 Middelfart

E-mail: databeskyttelse@scleasing.dk  eller  info@scgroup.dk

3. Vi behandler og opbevarer dine data

De data, vi indhenter og indsamler om dig, opbevares inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger vil ske i overensstemmelse med GDPR.

SCG overfører kun personoplysninger til tredjelande (uden for EØS), hvis visse betingelser er opfyldt. En overførsel kan eksempelvis kun finde sted, hvis EU-kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller har givet de fornødne garantier, f.eks. ved at indgå en aftale, der omfatter EU-standardkontraktbestemmelserne, med modtageren af personoplysningerne.

4. Adgang til dine data

Oplysningerne opbevares via teknologisk sikre cloudbaserede løsninger og behandles internt i SCG. Der er betryggende firewalls og adgangskoder til alle enheder. Hvis formålet kræver det, kan dine personoplysninger blive delt internt i SCG.

I det omfang oplysningerne behandles af offentlige myndigheder eller databehandlere på vegne af SCG-selskaberne er oplysningerne krypterede og fortrolige, og der foreligger lovpligtige skriftlige fortrolighedsaftaler og databehandleraftaler.

SCG kan indenfor rammerne af databeskyttelsesreglerne videregive eller overlade de oplysninger, der behandles om dig til SCG’s samarbejdspartnere i det omfang dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse og administration af vores aftale.

Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med medmindre det er udtrykkeligt hjemlet ved lov.

5. Behandling af dine personoplysninger

SCG indsamler og behandler dine personoplysninger. De data, vi indsamler og behandler i en given situation, varierer, men personoplysningerne kan omfatte følgende:

 • Dine personlige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer og e-mailadresse.
 • Billed- og adresselegitimation i form af f.eks. sundhedskort, kørekort og/eller pas.
 • Opslag i PEP-lister
 • Opslag i sanktionslister
 • Opslag hos kreditoplysningsbureauer, f.eks. experian.dk
 • Personoplysninger sendt til os i chats og/eller e-mails, som vi har en legitim interesse i for at opretholde vores relation til dig som kunde.
 • Tilmeldingsoplysninger i forbindelse af kundeevents
 • Billeder fra kundeevents
 • Nummerplader, billeder af bilen samt stelnummer
 • Ejerskab af virksomheder
 • Økonomiske oplysninger, der er offentligt tilgængelige eller som du har afgivet til os f.eks. gennem e-SKAT og Open-banking løsninger, f.eks. monthio.dk
 • Regnskaber

Personoplysninger afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via forskellige teknologier, kanaler og platforme. Oplysningerne kan kombineres, og udgør tilsammen en behandling.

De oplysninger, der indsamles via cookies fra vores hjemmeside https://scgroup.dk/ behandles i overensstemmelse med vores cookiepolitik https://scgroup.dk/cookiepolitik/

6. Formål:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Handler indgået mellem os
 • Tegning af og aftaler om puljeinvesteringsaftaler i klassiske biler
 • Opfyldelse af gældende lovgivning, f.eks. bogføringsloven kreditaftaleloven og hvidvaskloven
 • Tilbud, indgåelse eller fornyelse af leasingkontrakter
 • Markedsføringsmæssigt øjemed, hvis du har givet os tilladelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af de legitime interesser, der forfølges med behandlingen, beror på den eller de handler der er indgået mellem os og/eller de interesser du har oplyst til os, der kan danne baggrund for en fremtidig handel.

Ud over de eksplicitte retsgrundlag, jf. GDPR Art. 6, stk. 1, litra c kan vores behandling af dine personoplysninger tillige ske på baggrund af kontraktsreglen i GDPR Art. 6, stk. 1, litra b, samtykkereglen i GDPR Art. 6, stk. 1, litra a og/eller interesseafvejningsreglen i GDPR Art 6, stk. 1, litra f.

7. Principper

Behandlingen af personoplysninger i SCG er i overensstemmelse med følgende principper:

 • Vores behandling af personoplysninger sker altid på lovlig, rimelig og transparent vis i forhold til den registrerede person.
 • Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål.
 • Vi behandler kun tilstrækkelige og relevante personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.
 • Vi sørger for, at personoplysningerne er nøjagtige og opdaterede. Unøjagtige personoplysninger slettes eller berigtiges uden unødig forsinkelse.
 • Vi sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil oplysningerne blev behandlet.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter det regnskabsår, hvori din aftale er udløbet. Bliver din aftale ikke til noget, beholder vi ikke dine oplysninger medmindre der er udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning.
 • Vi behandler personoplysninger på en måde, der sikrer en passende beskyttelse af dem.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til ikke at blive genstand for automatiserede afgørelser. SCG anvender ikke automatiske afgørelser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder oplysninger om klageadgang på www.datatilsynet.dk. Du kan også kontakte dem pr. brev eller mail. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jakobsensvej 35
2500 Valby
e-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Kontakt

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt og har derfor en afdeling, der håndterer anmodninger i relation til dine rettigheder som anført ovenfor i emne 8.

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, eller hvis du har brug for svar på et bestemt spørgsmål eller emne i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os på info@scgroup.dk